beleef ameland

Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het vakantieappartement staande en gelegen te (9161 CC) Hollum (Ameland) aan het adres Oosterhiemweg 1-117, verder aan te duiden als: het appartement.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder verhuurder verstaan: M. Dijkstra.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder huurder verstaan: de persoon of personen die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van het appartement.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing naar enige andere (algemene) voorwaarden. De toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt door de verhuurder uitdrukkelijk en volledig van de hand gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door zowel huurder als verhuurder voor akkoord zijn ondertekend.

 

2. Reserveringen
2.1 Reserveringen kunnen alleen worden gedaan door personen die op het moment van de reservering 18 jaren of ouder zijn. Huurder verklaart dat de bij reservering opgegeven leeftijd(en) juist is/zijn.
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor om onder opgave van redenen een reserveringsaanvraag niet in behandeling te nemen of een reservering te weigeren.
2.3 Verhuurder verplicht zich om binnen zeven dagen na de reservering deze aan de aanvrager te bevestigen. Eventuele onjuistheden in de bevestiging dient huurder per omgaande aan verhuurder mede te delen.

 

3. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
3.1 Op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. Het betreft een overeenkomst tot huur van het appartement die naar zijn aard van korte duur is.
3.2 Verhuurder is op geen enkele wijze verplicht door de huurder gewenste wijzigingen na de totstandkoming te accepteren. Indien verhuurder wijzigingen accepteert, bevestigt hij dit schriftelijk aan huurder.
3.3 In geval van wijziging van de overeenkomst brengt verhuurder aan huurder wijzigingskosten in rekening. Deze kosten bedragen ten minste 5% en ten hoogste 15% van de door huurder verschuldigde huursom, bijkomende kosten daaronder niet begrepen.
3.4 Vanaf vier weken voor de gereserveerde aankomstdatum kan deze niet meer gewijzigd worden. In al deze gevallen worden de annuleringskosten zoals vermeld in artikel 11 van deze voorwaarden aan de huurder in rekening gebracht.

 

4. Eigen gebruik

4.1 Huurder is enkel gerechtigd het appartement zelf te gebruiken. Het is huurder op geen enkele wijze toegestaan enig ander, op welke wijze en onder welke benaming dan ook, gebruik van het appartement te laten maken, tenzij dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
4.2 In het geval waarin als onder 4.1 tussen partijen wordt overeengekomen, blijft huurder naast de derde(n) in kwestie volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor (het alsdan nog verschuldigde deel van) de huursom, de wijzigingskosten als vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden, de annuleringskosten als vermeld in artikel 11 van deze voorwaarden en alle eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de wijziging.

 

5. Financiële bepalingen
5.1 Huurder is de prijs verschuldigd zoals deze staat vermeld in de door verhuurder verzonden bevestiging, welk derhalve ook als factuur heeft te gelden.
5.2 Van eventuele kortingen en/of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt vanaf het moment dat de factuur door verhuurder is verzonden.
5.3 Alle in de factuur vermelde prijzen en bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen.
5.4  Verhuurder heeft tot aanvang van het verblijf van huurder het recht prijsverhogingen die voortvloeien uit wettelijke regelingen door te voeren en aanvullend aan huurder in rekening te brengen.
5.5 Naast de huurprijs is huurder bedragen verschuldigd ter zake toeristenbelasting, reserveringskosten, afhandelingskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Deze bedragen worden gespecificeerd op de factuur vermeld.
5.6 Uiterlijk veertien dagen na verzending van de bevestiging/factuur door de verhuurder, dient huurder een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag, inclusief heffingen, belastingen en eventuele andere bedragen te voldoen middels bijschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van verhuurder.
5.7 Het restantbedrag dient uiterlijk een week voor aanvang van de overeengekomen huurperiode op dezelfde wijze te zijn voldaan.
5.8  Bij reserveringen binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode is huurder na ontvangst van bevestiging van de verhuurder direct het volledige op de factuur vermelde totaalbedrag verschuldigd.
5.9 Indien bij aankomst van huurder blijkt dat het volledig verschuldigde bedrag nog niet is voldaan, dan dient huurder het restant alsnog direct en ter plaatse te voldoen. Bij uitblijven van een dergelijke betaling heeft verhuurder het recht huurder het gebruik van het appartement te ontzeggen.
5.10 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen, komt huurder na ommekomst van de betalingstermijn in verzuim te verkeren. Verhuurder zal huurder alsdan een aanvullende termijn van zeven dagen verlenen om alsnog volledig te betalen. Na ommekomst van ook deze termijn is verhuurder per direct gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijk verklaring aan huurder.
5.11 In geval van verzuim en/of ontbinding is huurder gehouden de volledige door verhuurder geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reserverings- en

ontbindingskosten en de wettelijke rente gerekend vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, te vergoeden.
5.12 Verhuurder heeft te allen tijde het recht door huurder betaalde bedragen te verrekenen met alle vorderingen welke verhuurder op huurder heeft.

 

6.1 Borgsom
Huurder dient bij betaling van de huurprijs gelijktijdig een borgsom van € 150,-- te voldoen. Dit kan contant, via paypal of middels een bankoverschrijving geschieden.
6.2 Bij het niet voldoen van de borgsom kan verhuurder de huurder toegang tot en gebruik van het appartement ontzeggen. Bovendien is verhuurder alsdan gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijk verklaring.
6.3 De borgsom dient ter vergoeding van alle eventuele schade en/of kosten die door huurder en diens medegebruikers aan het appartement of de inventaris worden toegebracht. De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt na verrekening van eventuele vordering van verhuurder op de huurder, gerestitueerd. Eventuele verdere of andere aanspraken op schadevergoeding van verhuurder gaan door deze restitutie niet teniet.

 

7. Aankomst en vertrek
7.1 Op de overeengekomen dag van aankomst kan huurder vanaf 15:00 uur over het appartement beschikken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient huurder het appartement uiterlijk om 10:00 uur te hebben verlaten en de sleutel te hebben ingeleverd.
7.2 Indien huurder om wat voor reden dan ook het appartement eerder dan overeengekomen verlaat, heeft huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs.

 

8. Reglementen 
8.1 Het appartement maakt onderdeel uit van Hotel-Resort de Amelander Kaap. Dit Hotel-Resort maakt bij het sluiten van overeenkomsten gebruik van de Uniforme Voorwaarden Horeca. Voor zover uit deze voorwaarden aanvullende verplichtingen voor huurder voortvloeien, dient huurder zich daar te allen tijden aan te houden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op: http://www.hotelamelanderkaap.nl/specialpages/36/Voorwaarden.html?pos=footer_tekst&pag=hotelamelanderkaap_&

 

Tevens maakt het appartement deel uit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘Appartementengebouwen D’Amelander Kaap’. Voor zover uit het (huishoudelijk) reglement en/of statuten van de VvE aanvullende verplichtingen voor huurder voortvloeien, dient huurder zich daar te allen tijde aan te houden.

 

In het geval er sprake is van samenvallende of tegenstrijdige bepalingen in de diverse voorwaarden gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

9. Huisdieren
9.1 Huisdieren zijn toegestaan in het appartement.

 

10. Roken

Roken is in het gehele appartement niet toegestaan

 

11. Gebruik appartement en inventaris
11.1 Huurder en diens medegebruikers dienen als een goed huisvader met het appartement en de zich daarin bevindende inventaris om te gaan.
11.2 In geval van schade door breuk, beschadiging of vermissing aan/van het appartement of de inventaris dient huurder dit onverwijld aan verhuurder mede te delen. Huurder en diens medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk en dienen de schade direct en volledig aan verhuurder te vergoeden, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan zijn schuld of die van een medegebruiker.

 

12. Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. De kosten bedragen   € 50,--. Huurder dient het appartement opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon en opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats), bij gebreke waarvan (een deel van) de waarborgsom ingehouden wordt.

 

13. Annuleringskosten

13.1 Bij annulering van een reservering is de huurder annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het gereserveerde bedrag zal 30% van het totale factuurbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen binnen vier weken voor aanvang van het gereserveerde verblijf zal het totale factuurbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
13.2 Indien huurder binnen 24 uur na aanvang van het gereserveerde verblijf zonder nader bericht niet is komen opdagen, wordt dit beschouwd als een annulering.

 

14. Overmacht

14.1 In het geval dat verhuurder tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal verhuurder daarvan binnen zeven dagen nadat hij kennis heeft gekregen van deze onmogelijkheid mededeling aan huurder doen.
14.2 Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst door de verhuurder geheel dan wel gedeeltelijk, tijdelijk dan wel blijvend wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en invloedssfeer van de verhuurder. Daaronder wordt mede, maar niet uitsluitend, begrepen: oorlog(sgevaar), natuurrampen, stakingen, brand en andere storingen of gebeurtenissen.
14.3 In geval van overmacht aan de zijde van de verhuurder zal huurder geen bedragen ter zake huur, waarborgsom of anderszins verschuldigd zijn/worden. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen volledig worden gerestitueerd.
14.4 Verhuurder zal in geval van overmacht niet gehouden zijn tot vergoeding van welke schade dan ook aan de zijde van de huurder.

 

15. Ontbinding van de overeenkomst
15.1 Indien blijkt dat huurder bij de reservering onjuiste gegevens heeft verschaft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels het uitbrengen van een daartoe strekkende schriftelijk verklaring. In dat geval zal geen restitutie van (een deel van) de huursom of andere bedragen plaatsvinden.

 

16. Aansprakelijkheid
16.1 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken of personen, van welke aard dan ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het appartement van huurder en diens medegebruikers.
16.2 Huurder en medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan of van het appartement en de inventaris.

 

17. Geschillen en Toepasselijk recht
17.1  Huurder dient alle klachten ten aanzien van het verblijf, het appartement of de inventaris onverwijld ter kennis van de verhuurder te brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over afhandeling van de klacht(en). Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt dan kunnen zowel huurder al verhuurder de kwestie ter beslechting voorleggen aan de in deze algemene voorwaarden bevoegd verklaarde gerechtelijke instantie.
17.2 Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is met uitsluiting van iedere andere gerechtelijke instantie bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

18. Algemeen

18.1 Verhuurder verstuurt al haar correspondentie digitaal, tenzij dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt.
18.2 Kennelijke fouten in deze algemene voorwaarden binden de verhuurder niet.
18.3 Verhuurder wijst de huurder er met nadruk op dat alle reserveringen definitief zijn. Een herroepingrecht dan wel bedenktijd is niet van toepassing op overeenkomsten die met de verhuurder worden gesloten.


Beleef Ameland

Algemene huurvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het vakantieappartement staande en gelegen te (9161 CC) Hollum (Ameland) aan het adres Oosterhiemweg 1-117, verder aan te duiden als: het appartement.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder verhuurder verstaan: M. Dijkstra.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder huurder verstaan: de persoon of personen die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van het appartement.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing naar enige andere (algemene) voorwaarden. De toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt door de verhuurder uitdrukkelijk en volledig van de hand gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door zowel huurder als verhuurder voor akkoord zijn ondertekend.

 

2. Reserveringen
2.1 Reserveringen kunnen alleen worden gedaan door personen die op het moment van de reservering 18 jaren of ouder zijn. Huurder verklaart dat de bij reservering opgegeven leeftijd(en) juist is/zijn.
2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor om onder opgave van redenen een reserveringsaanvraag niet in behandeling te nemen of een reservering te weigeren.
2.3 Verhuurder verplicht zich om binnen zeven dagen na de reservering deze aan de aanvrager te bevestigen. Eventuele onjuistheden in de bevestiging dient huurder per omgaande aan verhuurder mede te delen.

 

3. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
3.1 Op het moment dat verhuurder de reservering aan huurder heeft bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand. Het betreft een overeenkomst tot huur van het appartement die naar zijn aard van korte duur is.
3.2 Verhuurder is op geen enkele wijze verplicht door de huurder gewenste wijzigingen na de totstandkoming te accepteren. Indien verhuurder wijzigingen accepteert, bevestigt hij dit schriftelijk aan huurder.
3.3 In geval van wijziging van de overeenkomst brengt verhuurder aan huurder wijzigingskosten in rekening. Deze kosten bedragen ten minste 5% en ten hoogste 15% van de door huurder verschuldigde huursom, bijkomende kosten daaronder niet begrepen.
3.4 Vanaf vier weken voor de gereserveerde aankomstdatum kan deze niet meer gewijzigd worden. In al deze gevallen worden de annuleringskosten zoals vermeld in artikel 11 van deze voorwaarden aan de huurder in rekening gebracht.

 

4. Eigen gebruik

4.1 Huurder is enkel gerechtigd het appartement zelf te gebruiken. Het is huurder op geen enkele wijze toegestaan enig ander, op welke wijze en onder welke benaming dan ook, gebruik van het appartement te laten maken, tenzij dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
4.2 In het geval waarin als onder 4.1 tussen partijen wordt overeengekomen, blijft huurder naast de derde(n) in kwestie volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor (het alsdan nog verschuldigde deel van) de huursom, de wijzigingskosten als vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden, de annuleringskosten als vermeld in artikel 11 van deze voorwaarden en alle eventuele extra kosten die het gevolg zijn van de wijziging.

 

5. Financiële bepalingen
5.1 Huurder is de prijs verschuldigd zoals deze staat vermeld in de door verhuurder verzonden bevestiging, welk derhalve ook als factuur heeft te gelden.
5.2 Van eventuele kortingen en/of aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt vanaf het moment dat de factuur door verhuurder is verzonden.
5.3 Alle in de factuur vermelde prijzen en bedragen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen gekomen.
5.4  Verhuurder heeft tot aanvang van het verblijf van huurder het recht prijsverhogingen die voortvloeien uit wettelijke regelingen door te voeren en aanvullend aan huurder in rekening te brengen.
5.5 Naast de huurprijs is huurder bedragen verschuldigd ter zake toeristenbelasting, reserveringskosten, afhandelingskosten, bedlinnen en eindschoonmaak. Deze bedragen worden gespecificeerd op de factuur vermeld.
5.6 Uiterlijk veertien dagen na verzending van de bevestiging/factuur door de verhuurder, dient huurder een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag, inclusief heffingen, belastingen en eventuele andere bedragen te voldoen middels bijschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer van verhuurder.
5.7 Het restantbedrag dient uiterlijk een week voor aanvang van de overeengekomen huurperiode op dezelfde wijze te zijn voldaan.
5.8  Bij reserveringen binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode is huurder na ontvangst van bevestiging van de verhuurder direct het volledige op de factuur vermelde totaalbedrag verschuldigd.
5.9 Indien bij aankomst van huurder blijkt dat het volledig verschuldigde bedrag nog niet is voldaan, dan dient huurder het restant alsnog direct en ter plaatse te voldoen. Bij uitblijven van een dergelijke betaling heeft verhuurder het recht huurder het gebruik van het appartement te ontzeggen.
5.10 Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen, komt huurder na ommekomst van de betalingstermijn in verzuim te verkeren. Verhuurder zal huurder alsdan een aanvullende termijn van zeven dagen verlenen om alsnog volledig te betalen. Na ommekomst van ook deze termijn is verhuurder per direct gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijk verklaring aan huurder.
5.11 In geval van verzuim en/of ontbinding is huurder gehouden de volledige door verhuurder geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: reserverings- en

ontbindingskosten en de wettelijke rente gerekend vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, te vergoeden.
5.12 Verhuurder heeft te allen tijde het recht door huurder betaalde bedragen te verrekenen met alle vorderingen welke verhuurder op huurder heeft.

 

6.1 Borgsom
Huurder dient bij betaling van de huurprijs gelijktijdig een borgsom van € 150,-- te voldoen. Dit kan contant, via paypal of middels een bankoverschrijving geschieden.
6.2 Bij het niet voldoen van de borgsom kan verhuurder de huurder toegang tot en gebruik van het appartement ontzeggen. Bovendien is verhuurder alsdan gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijk verklaring.
6.3 De borgsom dient ter vergoeding van alle eventuele schade en/of kosten die door huurder en diens medegebruikers aan het appartement of de inventaris worden toegebracht. De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt na verrekening van eventuele vordering van verhuurder op de huurder, gerestitueerd. Eventuele verdere of andere aanspraken op schadevergoeding van verhuurder gaan door deze restitutie niet teniet.

 

7. Aankomst en vertrek
7.1 Op de overeengekomen dag van aankomst kan huurder vanaf 15:00 uur over het appartement beschikken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient huurder het appartement uiterlijk om 10:00 uur te hebben verlaten en de sleutel te hebben ingeleverd.
7.2 Indien huurder om wat voor reden dan ook het appartement eerder dan overeengekomen verlaat, heeft huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs.

 

8. Reglementen 
8.1 Het appartement maakt onderdeel uit van Hotel-Resort de Amelander Kaap. Dit Hotel-Resort maakt bij het sluiten van overeenkomsten gebruik van de Uniforme Voorwaarden Horeca. Voor zover uit deze voorwaarden aanvullende verplichtingen voor huurder voortvloeien, dient huurder zich daar te allen tijden aan te houden. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op: http://www.hotelamelanderkaap.nl/specialpages/36/Voorwaarden.html?pos=footer_tekst&pag=hotelamelanderkaap_&

 

Tevens maakt het appartement deel uit van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘Appartementengebouwen D’Amelander Kaap’. Voor zover uit het (huishoudelijk) reglement en/of statuten van de VvE aanvullende verplichtingen voor huurder voortvloeien, dient huurder zich daar te allen tijde aan te houden.

 

In het geval er sprake is van samenvallende of tegenstrijdige bepalingen in de diverse voorwaarden gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

9. Huisdieren
9.1 Huisdieren zijn toegestaan in het appartement.

 

10. Roken

Roken is in het gehele appartement niet toegestaan

 

11. Gebruik appartement en inventaris
11.1 Huurder en diens medegebruikers dienen als een goed huisvader met het appartement en de zich daarin bevindende inventaris om te gaan.
11.2 In geval van schade door breuk, beschadiging of vermissing aan/van het appartement of de inventaris dient huurder dit onverwijld aan verhuurder mede te delen. Huurder en diens medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk en dienen de schade direct en volledig aan verhuurder te vergoeden, tenzij de huurder kan aantonen dat de schade niet te wijten is aan zijn schuld of die van een medegebruiker.

 

12. Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. De kosten bedragen   € 50,--. Huurder dient het appartement opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon en opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats), bij gebreke waarvan (een deel van) de waarborgsom ingehouden wordt.

 

13. Annuleringskosten

13.1 Bij annulering van een reservering is de huurder annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het gereserveerde bedrag zal 30% van het totale factuurbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen binnen vier weken voor aanvang van het gereserveerde verblijf zal het totale factuurbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
13.2 Indien huurder binnen 24 uur na aanvang van het gereserveerde verblijf zonder nader bericht niet is komen opdagen, wordt dit beschouwd als een annulering.

 

14. Overmacht

14.1 In het geval dat verhuurder tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal verhuurder daarvan binnen zeven dagen nadat hij kennis heeft gekregen van deze onmogelijkheid mededeling aan huurder doen.
14.2 Van overmacht is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst door de verhuurder geheel dan wel gedeeltelijk, tijdelijk dan wel blijvend wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil en invloedssfeer van de verhuurder. Daaronder wordt mede, maar niet uitsluitend, begrepen: oorlog(sgevaar), natuurrampen, stakingen, brand en andere storingen of gebeurtenissen.
14.3 In geval van overmacht aan de zijde van de verhuurder zal huurder geen bedragen ter zake huur, waarborgsom of anderszins verschuldigd zijn/worden. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen volledig worden gerestitueerd.
14.4 Verhuurder zal in geval van overmacht niet gehouden zijn tot vergoeding van welke schade dan ook aan de zijde van de huurder.

 

15. Ontbinding van de overeenkomst
15.1 Indien blijkt dat huurder bij de reservering onjuiste gegevens heeft verschaft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels het uitbrengen van een daartoe strekkende schriftelijk verklaring. In dat geval zal geen restitutie van (een deel van) de huursom of andere bedragen plaatsvinden.

 

16. Aansprakelijkheid
16.1 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken of personen, van welke aard dan ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in het appartement van huurder en diens medegebruikers.
16.2 Huurder en medegebruikers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan of van het appartement en de inventaris.

 

17. Geschillen en Toepasselijk recht
17.1  Huurder dient alle klachten ten aanzien van het verblijf, het appartement of de inventaris onverwijld ter kennis van de verhuurder te brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over afhandeling van de klacht(en). Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt dan kunnen zowel huurder al verhuurder de kwestie ter beslechting voorleggen aan de in deze algemene voorwaarden bevoegd verklaarde gerechtelijke instantie.
17.2 Op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is met uitsluiting van iedere andere gerechtelijke instantie bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.

 

18. Algemeen

18.1 Verhuurder verstuurt al haar correspondentie digitaal, tenzij dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijkt.
18.2 Kennelijke fouten in deze algemene voorwaarden binden de verhuurder niet.
18.3 Verhuurder wijst de huurder er met nadruk op dat alle reserveringen definitief zijn. Een herroepingrecht dan wel bedenktijd is niet van toepassing op overeenkomsten die met de verhuurder worden gesloten.


Ameland


Faciliteiten

Restaurant
Eetcafe / bar
Afstand tot strand 1500 meter
Gratis overdekt zwembad (verwarmd)
Gratis draadloosinternet
Golfbaan
Tennisbaan
Wellness
Sauna

Locatie

Oosterhiemweg 1 

Appartementen 1, 94, 95 en 117
9161 CZ
Hollum (Ameland)
 

Beleef Ameland

Fietsen en wandelen

De vuurtoren

Robbeneiland

Paardenreddingsboot